Blijf bij eerder besluit inrichting overweg Comeniuslaan / Zwarteweg

Afbeelding1 (2)zaterdag 29 september 2018 22:22

Dat is waar Roel Kamphuis namens CU Gooise Meren toe opriep door de diverse vragen die gesteld werden aan de verantwoordelijke ambtenaar tijdens de informele bijeenkomst over de drang van de wethouder om haar partijstandpunt binnen te halen: het afsluiten van de overweg bij de Comeniuslaan / Zwarteweg voor gemotoriseerd verkeer.
De gezamenlijke raadsfracties zullen in ruime meerderheid, na het weekend, hun zeer waarschijnlijk ongewijzigde standpunt laten weten aan het college.
Update dinsdag 2 oktober:
Het college heeft het advies van een zeer ruime raadsmeerderheid overgenomen. Besluit blijft zoals genomen: open voor al het verkeer en inrichting fietsstraat met auto te gast

Standpunt

 • Het mag duidelijk zijn dat de ChristenUnie fractie, net als een ruimte meerderheid in de raad voor behoud van de nu geplande overweg bij de Comeniuslaan / Zwarteweg is. Een overweg die open blijft voor gemotoriseerd verkeer.
 • De discussie omtrent veiligheid is tijdens de al lang afgeronde besluitvorming uitgebreid gevoerd en we hebben geen nieuwe feiten of argumenten gehoord om daar een ander standpunt over in te nemen qua te geven advies aan het college.
 • De inrichting van de wegvakken direct bij de spoorwegovergang, die ProRail al gepland heeft en uitgebreid besproken is met alle belanghebbenden, kan wat ons betreft gewoon doorgang vinden.
 • Hierin zijn al allerlei risico beperkende maatregelen voorzien. Risico beperkende maatregelen om de overweg nog veiliger te maken dan alleen een standaard AHOB overweginstallatie.


Second opion?

 • Er blijkt een second opion aangevraagd te zijn bij Arcadis over de toepassing van een fietstraat, met auto te gast, aansluitend aan de spoorwegovergang.
 • De eerder in goede afstemming met ProRail gekozen inrichting van de spoorwegovergang bij de Comemiusweg / Zwarteweg staat echter helemaal los van het wel of niet toepassen van een fietsstraat.
 • Voor zover bekend was het advies van de fietsersbond in relatie tot het afraden van het toepassen van een fietsstraat voor de Herenstraat gebaseerd op het feit dat het wegprofiel te smal is en het aanbod van gemotoriseerd verkeer veel te hoog.
 • Dit advies staat los van het feit dat er ook een spoorwegovergang in de Herenstraat zit.
 • Het is de vraag waar de in de vraagstelling aan Arcadis gelegde relatie tot het toepassen van een fietstraat in combinatie met een spoorwegovergang vandaan komt.
 • Een vertegenwoordiger van de fietsersbond heeft namelijk deelgenomen aan het burgerparticipatie traject rond de inrichting van de wegvakken bij de aan te passen overwegen vanwege de sanering van de sporen.
 • Tijdens het bespreken van het alternatief fietsstraat, voor een deel van de Comeniuslaan en Zwarteweg, in de diverse gehouden sessies, zijn er vanuit de fietsersbond geen bezwaren geuit tegen de combinatie fietsstraat met auto te gast en de spoorwegovergang bij de Comeniuslaan.


Verbaasd!

Als ChristenUnie zijn we verbaasd dat er opeens in het Arcadis rapport gesproken wordt over onduidelijkheden bij toepassing van een fietsstraat bij een spoorwegovergang.
De fietsersbond hebben we direct na het publiceren van het raadsbesluit over het als fietsstraat inrichten van de aan de overweg aangrenzende wegdelen van de Zwarteweg en Comeniuslaan tot respectievelijk de Thorbeckelaan / Albrechtlaan niet gehoord. Gezien het verwachte/gewenste aanbod van gemotoriseerd verkeer dat de overweg bij de Comeniuslaan / Zwarteweg gaat nemen is bewust gekozen voor het willen toepassen van een fietsstraat.


Gekozen gezichtspunt
 
Tenslotte willen we de vergelijking trekken met het cultuur historisch onderzoek dat plaats heeft gevonden bij de panden J.J.H Verhulstlaan 14. Het gezichtspunt dat gekozen is bij de Ruimtelijke onderbouwing is de stedenbouwkundige uitstraling van de later gebouwde buurt.
Er wordt niet gerept over de cultuur historische waarde van het pand zelf.
In dit geval, spoorwegovergang Comeniuslaan, wordt er niet gerept over de noodzaak om in het verleden een EBO toe te passen. Een spoorwegovergang met 6 sporen, direct naast het spoor, mocht/mag alleen maar op die manier ingericht worden. Door het saneren van 6 naar 2 sporen verdwijnt die noodzaak compleet en ontstaat er een overweg die compleet vergelijkbaar is met die aan de andere kant van het station, bij de Generaal de la Reijlaan.
Bij het voor de zoveelste keer ter discussie stellen van het zogenaamde afnemende veiligheidsniveau, wordt voorbij gegaan aan de gemaakte afwegingen ten opzichte van dezelfde feiten, waarbij de belangrijkste is dat de verkeersveiligheid op de aan te passen overwegen zelf enorm toeneemt. Dat het er op lijkt dat bij het opnieuw ter discussie stellen van de eerder genomen beslissing niet verder wordt gekeken dan de belangen van de direct aanwonenden bij de overweg aan de Comeniuslaan verbaast ons zeer. Er zijn zoveel meer belanghebbenden.


Gekozen toepassing AHOB is veilig
Het is naar de inwoners van Gooise Meren niet uit te leggen dat het toepassing van een AHOB bij de overweg Comeniuslaan / Zwarteweg niet veilig genoeg is, waar die dat wel is voor de Gooibergstraat, Herenstraat, Meerweg, Generaal de la Reijlaan en Koningin Wilhelmina laan / Cort van der Lindenlaan.
Van het ‘nee-tenzij-principe’ zegt het OVV (Onderzoeksraad Voor de Veiligheid) zelf ook: “Het nee-tenzij-principe is er primaire op gericht dat niet sluipenderwijs het veiligheidsniveau achteruit gaat.” Daar is hier zeker geen sprake van.


Conclusie
Het blijft de vraag waarom een schijnbaar oneigenlijk argument als zogenaamd verminderde overwegveiligheid wordt gebruikt om ervoor proberen te zorgen dat er geen lang rinkelende bellen bij de overweg geplaatst worden en er geen gemotoriseerd verkeer over de overweg komt.

 • Bij geheel gesloten spoorbomen stoppen de bellen met rinkelen na het sluiten van de spoorbomen en gaan weer rinkelen net voor het openen van de spoorbomen. Bij een AHOB blijven ze rinkelen. Het is zondermeer voor te stellen dat de direct aanwonenden dat liever niet hebben. Dat geldt echter ook voor de direct aanwonenden bij alle overige spoorwegovergangen in Naarden-Bussum. Die sluiten we daarom ook niet af voor gemotoriseerd verkeer.
 • Bij het afsluiten van de overweg voor gemotoriseerd verkeer worden alle belanghebbenden, die graag deze overweg willen gebruiken om thuis of hun in de buurt liggende plaats van bestemming te bereiken, benadeeld. Nog iets ruimer kijkend ontstaat er een lichte afname van verkeer op de naastgelegen spoorwegovergangen en aansluitende wegen en kruisingen. Zeker in de spits kan dat een relevante afname zijn, zonder een relevante overlast te geven in de Comeniuslaan, Zwarteweg en aansluitende wegen en kruisingen.


Wat achtergrond informatie:

In het Arcadis rapport ontbreekt een belangrijke optie, die zeker tijdens de burgerparticipatie wel besproken is:
[Citaten uit het Arcadis rapport zijn tussen “dubbelquotes” aangegeven}

 • De overweg Comeniuslaan / Zwarteweg openhouden voor alle verkeer met de extra veiligheidsmaatregelen op de overweg die aangedragen zijn door ProRail en in de burgerparticipatie verder besproken en waar nodig aangescherpt zijn.
  Deze maatregelen staan los van het feit of de Comeniuslaan / Zwarteweg vanaf de Albrechtlaan t/m de Slochterenlaan / Thorbeckelaan wel of niet als fietsstraat ingericht zou worden.In de door ProRail gehouden presentatie van 16 februari 2017 zijn deze maatregelen zichtbaar.
  In het Arcadis rapport wordt deze optie wel als advies aangegeven
  “Als er een danig belang is om de overweg voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar te houden wordt geadviseerd een standaard wegprofiel (erftoegangsweg) conform de huidige situatie toe te passen. Dit sluit beter aan op het wegprofiel van de overweg en leidt niet tot een schijnveiligheid door de toepassing van een fietsstraat over een zeer beperkte afstand. De nadelen met betrekking tot geluid (bellen rinkelen circa 30 minuten per uur) blijven gelijk aan de overweg in combinatie met een fietsstraat”
 • Het vigerende verkeersbeleid voor Naarden en Bussum (GVVP) blijft leidend.
  Het staande beleid wordt niet genoemd in het rapport waar de ‘lasten’ van gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk verdeeld worden over de daarvoor beschikbare wegen, waar de verkeersdeelnemer bepaalt welke weg die kiest.
  Het is natuurlijk wel mogelijk om met bewegwijzering te sturen.
 • In het rapport wordt de al minder luidruchtige bel als criterium opgevoerd, waarbij deze bel juist voor de verkeersveiligheid aanwezig dient te zijn bij een AHOB.
  Ook bij compleet sluitende spoorbomen dient er een bel aanwezig te zijn om iedereen, maar zeker ook visueel beperkten te laten horen dat de spoorbomen gaan sluiten. Deze bel zou op een lager geluidsniveau kunnen rinkelen op het moment dat de spoorbomen geheel gesloten zijn. Het moet voor dezelfde visueel beperkten wel duidelijk zijn wanneer de spoorbomen geheel open zijn en het weer veilig is om over te steken. Tegen de gesloten spoorbomen oplopen als die gesloten zijn, is alhoewel gelijk aan de huidige spoorbomen, een achterhaalde optie. Je zou zelfs kunnen stellen dat dezelfde bellen als bij een AHOB nodig zijn.
  (Aangezien er geen handbediening meer is, kan een naderende trein of vertrekkende trein vanaf het station de spoorbomen direct weer doen dalen. Zelfs net voordat de spoorbomen weer helemaal geopend zijn. Dit komt nu ook voor op de overweg bij de Generaal de la Reijlaan.)


Citaten uit het Arcadis rapport en een korte reactie op deze citaten:


*   “Door de huidige lange dichtligtijden is de intensiteit op de overweg laag.”
Na de sanering van de sporen zal met name bij de geplande inrichting met een AHOB vergelijkbare dichtlig- en openingstijden als op de overweg bij de Generaal de la Reijlaan gelden.
Het lijkt er bijna op dat er gestreefd wordt om de absurd lange dichtligtijden, die nu gelden, in stand gehouden moeten worden door de optie van hele spoorbomen te overwegen. Waarbij deze een minuut eerder gesloten moeten worden dan een AHOB (Door OVV (Onderzoeksraad Voor de Veiligheid) zo gesteld in hun rapport). Kunnen we blijven klagen naar pers, ProRail, Ministerie van I&M, dat de dichtligtijden zo lang zijn en blijven we de Comeniuslaan daarbij als uitgangspunt nemen.

  *   “Er is diverse malen geteld op de overweg, gemiddeld maken circa 200-300 voertuigen per etmaal van deze overweg gebruik.”
Dat aantal zegt niets over de potentie aan verkeer uit de buurt en naar de buurt dat gebruik zou willen maken van deze overweg en kan dan ook op geen enkele manier als maatgevend worden gezien voor het door de inwoners gewenste gebruik van de overweg. Door de ‘verborgen’ ligging van de overweg is het risico van sluipverkeer beperkt.
“Dit zijn vooral bewoners in de directe nabijheid van de overweg welke zicht hebben op de overweg en goed op de hoogte zijn van de dichtligtijden.”
Voor deze 200-300 voertuigen per etmaal is de keuze voor een andere overweg zeker mogelijk. Nogmaals dat aantal zegt niets over de in de buurt wonende of werkenden die terecht van de overweg gebruik zouden willen maken.
Zodra na de sanering er meer acceptabele dichtligtijden ontstaan zal er meer bewoners- en bestemmingsverkeer gebruik gaan maken van de overweg. Dat zal een afname van het gemotoriseerde verkeer op de naastgelegen of andere overwegen leiden. Inwoners zoeken de voor hen meest gunstige route om vanaf huis naar hun bestemming of vanaf elders naar hun bestemming in de buurt te rijden.
“Gezien de ligging van de overweg in het Bussumse wegennet blijft het een lokale verbinding tussen de wijken en is het niet de wens om er een doorgaande verbinding van te maken.”
Dat is precies wat het Bussumse wegennet in de omgeving van de overweg borgt.

  *   “Dit leidt ertoe dat de overweg met name een functie heeft voor langzaam verkeer (fietsers), richting het station dat ten zuiden van de overweg ligt en waarvan de hoofdtoegang aan de oostzijde van de overweg ligt.”
De aanpassing aan de overweg wordt uitgevoerd met de sanering van de sporen en de aanpassing van het station waarbij er een toegang met uitbreiding van de fietsenstalling aan de westzijde van het station komt.
Om naar het station te gaan hoeft een fietser in de toekomst dus nooit de spoorwegovergang Comeniuslaan over te steken om de trein te kunnen halen.
Bovendien worden hier de fietsers niet genoemd die gebruik zouden willen maken van deze overweg om naar school te gaan of de kinderen naar school te brengen. Het gaat niet alleen om fietsers naar het station.
Deze fietsers zijn ook gebaat bij korte dichtligtijden. Gebruik van hele spoorbomen heeft een belangrijk negatief effect op de dichtligtijden.
Daarbij zijn alle overgangen in Naarden-Bussum voorzien van een AHOB. Met andere woorden de verkeersdeelnemers zijn gewend aan de toepassing van halve overwegbomen.
De toezegging van het inzetten van verkeersregelaars in een periode na de aanpassing van de overweg is om de zorg van buurtbewoners weg te nemen, dat de gebruikers van de overweg niet zouden weten hoe ze zich moeten gedragen op een overweg die met een AHOB beveiligd is. Mochten ze dat inderdaad niet willen weten dan kunnen de verkeersregelaars ze daar op wijzen.

  *   “Voor voetgangers heeft het station in de huidige situatie ook vanaf de overweg een toegang naar het midden-perron.”
Het midden-perron wordt een zijperron en je kunt niet meer vanaf de Zwarteweg het perron op.
Ook voor voetgangers is er geen reden om de overweg over te steken om de trein te halen. Er is zowel een oostelijke als een westelijke toegang tot het station, waar via een tunnel, uitkomend midden op de perrons, van het ene naar het andere perron gegaan kan worden.

  *   “Fietsers kiezen er echter (wegens de lange dichtligtijden) regelmatig voor om door te fietsen naar de zuidelijk gelegen overweg Generaal de la Reijlaan, die op relatief korte afstand ligt (circa 380m)”
De overweg Generaal de la Reijlaan is trouwens door de kruising met de Vlietlaan / Stationsweg onoverzichtelijk, zeker gezien het feit dat er bijna geen beperkingen zijn gemaakt in mogelijke verkeersstromen. Er ligt zelfs een voorstel om een voorsorteer vak op de overweg aan te leggen. Als de verantwoordelijk ambtenaar zich ergens druk om zou moeten maken, zou het wel het afserveren van dit voorstel zijn. Een voorstel dat niets met veiligheid, maar meer met bezorgde ondernemers te maken heeft.
Door het toepassen van een AHOB zullen er vergelijkbare dichtligtijden met de Generaal de la Reijlaan ontstaan en fietsers waarbij de overweg bij de Comeniuslaan / Zwarteweg op hun route ligt, zullen deze eerder gaan nemen.
Bij gebruik van gehele spoorbomen, worden de dichtligtijden met een minuut verlengt en zal de zeer overzichtelijke en veilige oversteek bij de Comeniuslaan / Zwarteweg gemeden worden.

  *   “Verlengen perron in noordelijke richting waardoor de overweg Comeniuslaan dichter bij het station komt te liggen;”
Voor de dichtligtijden van de overweg heeft dit geen enkel effect. De toepassing van moderne beveiligingsinstallaties en aftellers op de perrons zorgen voor kortere dichtligtijden.

  *   “Overweg voor alleen het langzaam verkeer.
Omdat het een automatische installatie betreft kan het voorkomen dat langzaam verkeer tussen de bomen opgesloten raakt. Voor hen is dan een veilige opstelruimte gecreëerd door de Ahob-bomen op voldoende afstand van het spoor te plaatsen en het passeervlak van de trein met een wit kruis aan te duiden.”
Door de AHOB-bomen op voldoende afstand te plaatsen, wordt de oversteek beduidend langer. Als je ruimte voor Stints wilt hebben al helemaal. Het is de vraag of in panieksituaties mensen zo rustig na kunnen denken dat ze de veilige ruimte op gaan zoeken. Het gaan helpen van een hulpbehoevende heeft een extra belemmering bij een compleet gesloten overweg. Een aan de afrijzijde niet afgesloten overweg geeft altijd de opening aan om de overweg te kunnen verlaten. Dit geeft aan de gebruikers van de overweg een veiliger gevoel op het moment dat de spoorbomen toch gaan dalen tijdens het oversteken van de spoorwegovergang.


Blijf bij eerder besluit inrichting overweg Comeniuslaan / Zwarteweg

« Terug